Loodusgeograafia ja keskkonnatehnoloogia õppetool

Missioon

Õpetada nii traditsioonilise füüsilise geograafia distsipliine kui ka kiiresti arenevaid maastiku muutumise ja selle analüüsi aspekte ning teha teadustööd neis valdkondades.

Haridus

Õppetöö tugineb traditsioonilistele loodusgeograafia distsipliinidele nagu geomorfoloogia, meteoroloogia, klimatoloogia, hüdroloogia, mullageograafia, biogeograafia ning kiiresti arenevale keskkonnatehnoloogia suunale. Õppetöös pannakse läbivalt rõhku kliimamuutuste regionaalsetele ja globaalsetele aspektidele. Rakendusliku suunana käsitletakse ökotehnoloogilisi meetmeid keskkonnaprobleemide lahendamiseks, eeskätt veekvaliteedi parandamiseks. Paljud loodusgeograafid töötavad keskkonnaspetsialistidena avalikus sektoris ja ettevõtetes. Mitmed lõpetanud on leidnud rakendust planeerimisspetsialistidena erinevates riigiasutustes ning ettevõtetes, samuti teadlaste ja õppejõududena nii Tartu ülikoolis kui ka teistes Eesti kõrgkoolides ja uurimisasutustes.

Teadus

Teadustöö hõlmab uurimusi toitainete voogudest maastikus, maastiku- ja kliimamuutustest ning neist tulenevaist muutustest vee liikumises. Õppetool teeb laialdast koostööd teiste teadus- ja riigiasutustega nii Eestis kui kogu maailmas. Õppetooli juurde kuulub kaasaegne maastiku aineringe laborite kompleks. Mitmed uurimistulemused on rakendatavad planeerimisel, keskkonnakaitseliste meetmete ning vastavate strateegiate kujundamisel nii Eestis kui ka laiemalt.

Uurimissuunad

  • maastiku aineringe uuringud,
  • kliimamuutused ja neile kohanemise aspektid,
  • tehismärgalade ja puhvertsoonide rakendamine maastike aineringe reguleerimisel ning heitvee puhstamisel,
  • mikrobioloogilised protsessid süsiniku ja toitainete ringes,
  • risosfääriprotsessid ökosüsteemide aineringes

Nimetatud teemadel saab valida bakalaureuse- ja magistritöö teemasid.

Uurimisrühmad

Loodusgeograafia ja keskkonnatehnoloogia õppetoolis tegutsevate uurimisrühmade vahel on tihe koostöö, eeskätt suuremate interdistsiplinaarsete projektide raames, kuid igaühel on ka oma spetsiifika.

Maarjavälja karjääripäev 2024

Ettevõtete esindajad üllatusid suurest hulgast entusiastlikest üliõpilastest

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024