Geoinformaatika ja kartograafia õppetool

Missioon

Koolitada Eesti parimaid eksperte geoinformaatikas ja kartograafias, aga ka kaugseire, geodeesia ja topograafia alal ning toetada kartograafiliste ja geoinformaatiliste rakendustega geograafia osakonna teisi õppetoole ning pakkuda sellealast ekspertiisi Eesti riigiasutustele ja ettevõtetele.

Haridus

Geoinformaatika- ja kartograafia erialale spetsialiseerumine on sobiv neile, keda huvitab ruumiteabe mõistmine ja efektiivne kasutamine: kaardid, geoinfosüsteemid, ruumiandmebaasid, igakülgne tegelemine ruumiandmetega, geograafiline modelleerimine, tehniliste lahenduste otsimine ja programmeerimine. Eriala lõpetajad leiavad tööd IT- ja kaardifirmades, maamõõdubüroodes, riigiasutustes ja omavalitsustes või eraettevõtetes, kus vajatakse GIS-spetsialiste, kartograafe ja ruumiandmete haldajaid ja visualiseerijaid. Kuna geoinformaatika oskustega inimesi vajatakse ühe enam ja kõikjal, on oluline osa ka inim- ja loodusgeograafiale spetsialiseeruvate geograafide (ning ka mitte-geograafide) geoinformaatika oskuste arendamisel.

Teadus

Teadustöö peamiseks eesmärgiks on analüüsida erinevate nähtuste (looduslike kui ka ühiskondlike) ruumilist paiknemist ja nende omavahelisi seoseid, analüüsida ja seirata kaugseire andmete abil loodusnähtuseid nign keskkonna muutuseid ning arendada uusi ruumianalüüsi meetodeid ning leida uudseid kartograafilisi ruumiandmete visualiseerimise viise. Lisaks integreerime uudsemaid masinõppe võimalusi ruumianalüüsi ning modelleerimisse. Oluline rõhuasetus on ka erinevate ruumiandmete masinloetavaks muutmisel ning  Rakenduslike teadusuuringutega lahendatakse otseselt riigi ja omavalitsuste tegevusvallas olevaid probleeme. 

Geoinformaatika- ja kartograafia õppetoolis on järgnevad omavahel integreeritud ja koostööd tegevad töörühmad:

Uurimissuunad

  • Kaugseire rakendused (sh maakatte muutused).
  • Veebipõhiste ruumiandmete rakenduste arendamine, ruumiandmete standardid.
  • Ruumiandmebaasid ja ruumiandmete infrastruktuur.
  • Hüdroloogiline modelleerimine.
  • Reljeefi modelleerimine ja analüüs.
  • Masinõppe kasutamine geograafilises modelleerimises.
  • Maastikuanalüüs
  • Kaartide usaldusväärsuse, kasutatavuse ja täpsuse uuringud.

Nimetatud teemadel saab valida bakalaureuse- ja magistritöö teemasid.

Koostöö

Geoinformaatika- ja kartograafia õppetoolis käib uurimistegevus geoinformaatika- ja kartograafia labori all. Geoinformaatika ja kartograafia labor on Euroopa geoinformaatikalaborite assotsiatsiooni AGILE liige.

Geograafia osakonna eestvedamisel on Tartu Ülikool (TÜ) ühinenud ruumiinfo- ja asukohapõhiste tehnoloogiate konsensusliku arendamise organisatsiooniga Open Geospatial Consortium (OGC), et tugevdada osakonna juhtivat rolli geoinformaatikaalase hariduse ja innovatsiooni arendamisel. Liikmesus võimaldab TÜ teaduritel, töötajatel ja üliõpilastel osaleda rahvusvaheliste ruumi- ja suurandmete standardite väljatöötamisega tegelevates töörühmades.

Geograafia osakond paneb palju rõhku akadeemia ja erasektori GIS-spetsialistide vahelisele valdkonnaülesele koostööle. Selle näiteks on ruumiandmete halduse, analüüsi ja rakenduste väljatöötamisega tegelevad osakonna spin-off ettevõtted. Tehakse aktiivset koostööd Maa-ametiga, kaardifirmaga Regio, ruumiandmelahenduste tootjaga Reach-UEesti Geoinformaatika SeltsigaTartu linnavalitsusega.

Maarjavälja karjääripäev 2024

Ettevõtete esindajad üllatusid suurest hulgast entusiastlikest üliõpilastest

Lõpuaktus

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus 2024