Autor:
Edmond Mäll

Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursilt tuli Tartu Ülikooli hulk auhindu

12. detsembril autasustas ETAG 2023. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Konkursi preemiafond oli 181 374 eurot. Kaks peapreemiat läksid sel aastal Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli. Tartu Ülikoolile peapreemia toonud Tõnis Laasfeldi teadustöö kannab pealkirja „Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks“.

Teise peapreemia sai Tallinna Ülikooli üliõpilane Merilin Aruvee töö „Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused“ eest. Riikliku preemia pälvis tänavu 57 tööd kolmes õppeastmes (rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid). Komisjon märkis ära 19 autorit, kes said riikliku tänukirja. Samuti tunnustati esimese preemia saanud autorite tööde juhendajaid.

„Autasustatud teadustööd paistsid silma oma uudsuse, loomingulisuse ja süsteemse käsitluse poolest. Hea teadustöö nõuab uurimisteemasse süvenemist, kogutud teabe põhjalikku analüüsimist ning oskust eristada usaldusväärset infot ebausaldusväärsest. Eriline väärtus on eestikeelsetel uurimustel nende panuse eest omakeelsete erialaterminite loomisel ja kinnistamisel,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

Eripreemiaga tunnustati 36 autori tööd. Eripreemiad andsid välja Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia president, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Välisministeerium, Riigikogu Kantselei, Muinsuskaitseamet, Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus, Pere Sihtkapital, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Justiitsministeerium ja Kliimaministeerium.

Teadusagentuurile esitati tänavu 456 konkursitööd. Kõige enam oli nende hulgas magistritöid, mida esitati 223. Valdkonniti esitati enim töid sotsiaalteaduste valdkonnas (172 tööd), järgnesid loodus- ja täppisteaduste valdkond (99 tööd) ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (82 tööd).

 

Konkursil autasustatud Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad

 
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Hanna Bulgarinile konkursitöö „Antiviraalsete õhu filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine” eest, juhendaja Thomas Thomberg

2. preemia (1300 eurot) Hanna Liis Tammele konkursitöö „Kuumkohtade signaalid relativistliku voolisega modelleeritud tähtede ümber“ eest, juhendajad João Luís Rosa ja Laur Järv

3. preemia (850 eurot) Vete-Mari Kuningale konkursitöö „Maastiku struktuuri mõju hariliku nurmenuku (Primula veris) populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule“ eest, juhendajad Tsipe Aavik ja Iris Reinula

3. preemia (850 eurot) Kaur Muulile konkursitöö „Fe ja Co ftalotsüaniinidega kaasdopeeritud süsinikfiibril põhineva hapniku redutseerumise katalüsaatori valmistamine kütuseelemendi katoodile“ eest, juhendajad Marek Mooste ja Kaido Tammeveski

3. preemia (850 eurot) Anu Kängsepale konkursitöö „Pseudomonas putida faagide peremees- ja retseptorspetsiifika“ eest, juhendaja Rita Hõrak

Ära märgiti Carolin Lüübeki konkursitöö „Psühhedeelsete nägemuste uurimine konvolutsiooniliste närvivõrkude üksuste visualiseerimise kaudu“, juhendaja Jaan Aru

 
Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Verner Sääsele konkursitöö „Kõrgluminestsentsete anioonsete mangaan(II) komplekside valmistamine orgaanilistes valgusdioodides kasutamiseks“ eest, juhendajad Kaija Põhako-Esko ja Ho-Hsiu Chou

Ära märgiti Jürgen-Martin Assafrei konkursitöö „Elektrolüütide koostise täiustamine tsink-õhk/jood hübriid akude jõudluse optimeerimiseks“, juhendajad Vitali Grozovski ja Nadezda Kongi

 
Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Riinu Härmasele konkursitöö „Karbiidist sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struktuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“ eest, juhendajad Rasmus Palm ja Enn Lust

 

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Sander Saarperele konkursitöö „Juhtimisliides pehmerobot-emakakaela õppevahendile“ eest, juhendajad Indrek Must ja Mona Küüts

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Eduardo Britole konkursitöö „Detsentraliseeritud asukoha tõendamise suunas“ eest, juhendaja Ulrich Norbisrath

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

3. preemia (1700 eurot) Houman Masnavile konkursitöö „Nähtavust tagav navigatsioon“ eest, juhendajad Karl Kruusamäe ja Arun Kumar Singh

Ära märgiti Kristjan Kripsi konkursitöö „Valimiste privaatsus ja mõjutuskindlus“, juhendajad Jan Villemson ja Sven Laur

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Mikk Kelderile konkursitöö „Faktorid, mis võivad mõjutada peensoole barjääri läbilaskvust ja meetodid selle määramiseks“ eest, juhendaja Tamara Vorobjova

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (1900 eurot) Marika Soomlaisile konkursitöö „Lapseea kasvajast tervenenute haigestumine järgnevatesse esmastesse kasvajatesse Eestis aastatel 1970–2019“ eest, juhendajad Keiu Paapsi ja Aleksei Baburin

3. preemia (1300 eurot) Maria Suitsile konkursitöö „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava lõpetanute hinnang oma valmisolekule erialaseks tööks – kvalitatiivne uurimus“ eest, juhendajad Janne Kommusaar ja Anna-Liisa Tamm

3. preemia (1300 eurot) Martti Vankerile konkursitöö „Neutraliseerivad autoantikehad III tüüpi interferoonide vastu on raske COVID-19 pneumoonia patsientide seas ebatavalised“ eest, juhendaja Kai Kisand

Ära märgiti Elizabeth Heinmäe konkursitöö „Rakuvälise maatriksi ning makrofaagide vaheliste interaktsioonide roll Dupuytreni kontraktuuris“, juhendajad Mariliis Klaas ja Viljar Jaks

Ära märgiti Kaie Leppiku konkursitöö „Põlveliigese esmase plaanilise totaalse endoproteesimise järgne taastusravi Eestis aastatel 2010–2021“, juhendajad Pärt Prommik ja Aare Märtson

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Anni Leplandile konkursitöö „Kasvajat toetavatele makrofaagidele suunatud täppisteraapia prekliiniline arendus, kasutades kolmiknegatiivse rinnavähi hiiremudeleid“ eest, juhendajad Pablo Scodeller ja Tambet Teesalu

3. preemia (1700 eurot) Nele Tabale konkursitöö „Toitumine, vere metaboliidid ja tervis“ eest, juhendajad Krista Fischer, Andres Metspalu, Nicola Pirastu ja Tõnu Esko

 

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Helen Hallikule konkursitöö „Objektide keskmise asukoha eristamine“ eest, juhendajad Jüri Allik, Aire Raidvee ja Richard Naar

1. preemia (1700 eurot) Irmeli Kokmannile konkursitöö „Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid“ eest, juhendajad Tiia Tulviste ja Jane Kuperjanov

2. preemia (1300 eurot) Triinu Tähele konkursitöö „Ajakirjanik väljaspool toimetust – Twitterisse postitamine ja selle reguleerimine eesti ajakirjanike seas“ eest, juhendaja Marju Himma-Kadakas

3. preemia (850 eurot) Virge Nummertile konkursitöö „Maakohtu vaade sotsiaaltööle Pärnumaal“ eest, juhendajad Monika Kumm ja Tuuli-Brit Vaga

Ära märgiti Anna Karolini konkursitöö „Kuidas müksata inimesi digitaalteenuseid kasutama: randomiseeritud põllukatse“, juhendaja Andero Uusberg

Ära märgiti Anna Dadatskaja konkursitöö „Lahknevusnegatiivsuse seos isiksusega“, juhendajad Kairi Kreegipuu ja Nele Põldver

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Keiti Liivasele konkursitöö „Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“ eest, juhendaja Kelli Lehto

1. preemia (2500 eurot) Kadi Reintamile konkursitöö „Häirunud söömiskäitumise arengutrajektoorid vanuses 11–16 aastat ja nende seosed häirunud söömiskäitumise riskiteguritega“ eest, juhendajad Kärol Soidla ja Kirsti Akkermann

3. preemia (1300 eurot) Grete Vahterile konkursitöö „Väikeriigi viisid mõjutada Euroopa Liidu välispoliitikat: Eesti tegevus Ukraina-vastase sõja seisukohtade kujundamisel“ eest, juhendaja Maili Vilson

Ära märgiti Kaisa Raadiku konkursitöö „Organisatsiooniline esteetika ajutistes projektiorganisatsioonides: süstemaatiline kirjanduse ülevaade“, juhendaja Arvi Kuura

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Lelde Luigele konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ eest, juhendaja Viacheslav Morozov

2. preemia (2500 eurot) Marit Nappile konkursitöö „Perekondade kommunikatiivne konstrueerimine: tärkavad trendid süvameediastumise ajastul“ eest, juhendajad Andra Siibak ja Veronika Kalmus

3. preemia (1700 eurot) Kadri Soole konkursitöö „Kool lapse subjektiivse heaolu allikana laste õiguste raamistikus: laste ja noorte täiskasvanute vaade“ eest, juhendaja Dagmar Kutsar

 
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Liisa-Maria Komissarovile konkursitöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“ eest, juhendajad Ilona Tragel, Külli Habicht ja Reet Bender

2. preemia (1300 eurot) Lisette Reinvarsile konkursitöö „Lootsi tänava laevavraki ehitus“ eest, juhendajad Priit Lätti ja Marge Konsa

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Robert Varikule konkursitöö „Poliitilised tulevikuvisioonid ja revolutsiooni mõtestamine Tartu ajalehtedes 1905. aastal: Postimehe, Uudiste ja Nordlivländische Zeitungi analüüs“ eest, juhendajad David Ilmar Lepasaar Beecher ja Aigi Rahi-Tamm

3. preemia (1300 eurot) Rahel Toomikule konkursitöö „Vooruslikud ja voorusetud eneseväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris“ eest, juhendajad Urmas Nõmmik ja Tauri Tölpt

3. preemia (1300 eurot) Katariina Sofia Pätsile konkursitöö „Kanada eestlaste poliitiline tegevus Eesti iseseisvuse taastamise toetamiseks 1984‒1991“ eest, juhendaja Tõnu-Andrus Tannberg

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Ilmar Tammistole konkursitöö „Aadel ja riigivõim Liivimaal 1634–1680“ eest, juhendaja Enn Küng

2. preemia (2500 eurot) Mari Aigrole konkursitöö „Eesti keele kohakäänded argumendistruktuuris“ eest, juhendajad Virve-Anneli Vihman ja Merilin Miljan

3. preemia (1700 eurot) Semen Resheninile konkursitöö „Individuaalne enesemääramine Friedrich Schilleri filosoofilistes kirjutistes“ eest, juhendaja Eva Piirimäe

Ära märgiti Silvia Kurri konkursitöö „Materiaalne ekfraas: uusmaterialismi ja ekfraasiuuringute kohtumine“, juhendaja Marina Grišakova

 

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ (π×500=1570,80 eurot) bakalaureuseõppe üliõpilasele Sergei Poljatšihhinile konkursitöö „Lavastuse „100% Narva“ analüüs poliitilise teatri vaatenurgast“ eest, juhendaja Anneli Saro

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi II eripreemia „Ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ (π×1000=3141,59 eurot) magistriõppe üliõpilasele Lisabeth Hintile konkursitöö „Matemaatikat ja muusikat lõimiv õppematerjal 1. klassile“ eest, juhendaja Tuuli Jukk

 

Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1500 eurot) Daniil Bardõbahhinile konkursitöö „Õigustloova akti asjassepuutuvus esimese või teise astme kohtu poolt algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve asjades“ eest, juhendaja Aaro Mõttus

Magistriõppe üliõpilasele (2200 eurot) Katariina Kuumale konkursitöö „Põhiseaduslikkuse järelevalve Euroopa Liidu õigusega seotud normide üle“ eest, juhendaja Carri Ginter

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi eripreemiad

 

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (1300 eurot) Hipp Saarele konkursitöö „Venestus ja selle tagajärjed hariduses Eesti NSV üldhariduskoolide näitel aastatel 1978–1985“ eest, juhendaja Tõnu-Andrus Tannberg

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (1900 eurot) Helen Tiislerile konkursitöö „Põhikooliõpetajate kirjeldused ennastjuhtivast õppijast ja ennastjuhtiva õppija toetamisest oma praktikas“ eest, juhendaja Ingrid Koni

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (2500 eurot) Liis Themasile konkursitöö „Lahknevusreaktsiooni areng eelkooliealistel lastel: süstemaatiline kirjanduse ülevaade ja metaanalüüs“ eest, juhendajad Pärtel Lippus, Marika Padrik ja Kairi Kreegipuu

 

Justiitsministeeriumi eripreemiad

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Kristo Kippale konkursitöö „Tarbijakrediidilepingu regulatsiooni kohaldamine buy now pay later (osta nüüd, maksa hiljem) ärimudelile“ eest, juhendaja Karin Sein

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Katariina Kuumale konkursitöö „Põhiseaduslikkuse järelevalve Euroopa Liidu õigusega seotud normide üle“ eest, juhendaja Carri Ginter

Doktoriõppe üliõpilasele (2000 eurot) Annemari Õunpuule konkursitöö „Kommertspant ettevõtja vallasvarale“ eest, juhendajad Karin Sein, Paul Varul ja Villu Kõve

 

Välisministeeriumi eripreemiad

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (500 eurot) Hanna-Riin Karule konkursitöö „Narva karantiini kaudu Nõukogude Venemaalt Eestisse saabunud optandid aastatel 1920–1922“ eest, juhendajad Aigi Rahi-Tamm ja Mark Gortfelder

 

Riigikogu kantselei eripreemiad

Doktoriõppe üliõpilasele (750 eurot) Lelde Luigele konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ eest, juhendaja Viacheslav Morozov

 

Rahandusministeeriumi eripreemiad

Magistriõppe üliõpilasele (1700 eurot) Kristo Kippale konkursitöö „Tarbijakrediidilepingu regulatsiooni kohaldamine buy now pay later (osta nüüd, maksa hiljem) ärimudelile“ eest, juhendaja Karin Sein

Magistriõppe üliõpilasele (1700 eurot) Peeter Leetsile konkursitöö „Ekspertteadmise integreerimine avaliku sektori andmepõhiste otsustustugedga: OTT-i näitel“ eest, juhendajad: Mihkel Solvak ja Andres Võrk

Magistriõppe üliõpilasele (1300 eurot) Kati Päikesele konkursitöö „Innovatsiooni hankimist soodustavad ja piiravad tegurid eesti keskvalitsuse tasandil“ eest, juhendajad Veiko Lember ja Kristiina Tõnnisson

 

Siseministeeriumi eripreemiad

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1000 eurot) Kersti Petersonile konkursitöö „Eesti elanike koduse keskkonna ohutumaks muutmine Haapsalu ja Tartu linna ning Saue valla näitel“ eest, juhendaja Anne Rähn

 

Kliimaministeeriumi eripreemiad

Magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Mariliis Kolkile konkursitöö „Eestikeelse oskussõnavara korrastamine kliimavaldkonna näitel“ eest, juhendajad Piia Post, Peep Mardiste ja Ülle Sihver

Magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Piia Tomingale konkursitöö „Metsandusliku kuivendamise mõju maastiku väikeveekogudele ja nende elustikule“ eest, juhendajad Maarja Vaikre ja Raido Kont

 

Muinsuskaitseameti eripreemiad

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (250 eurot) Eliisebeth Pruusile konkursitöö „Viinaköögist viinavabrikuks. Eestimaa kubermangu Viru ja Järva kreisi mõisate piirituse tootmishoonete näidetel” eest, juhendajad Anu Ormisson-Lahe ja Elis Pärn

Magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Svetlana Saarele konkursitöö „Pärandtekstiilide puhastamine keemilise puhastuse töökoja tingimustes“ eest, juhendajad Diana Tuulik ja Eve Keedus

 

Pere Sihtkapitali eripreemia

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Anari Lilleojale konkursitöö „Töö- ja pereelu tasakaalustamise väljakutsed ja võimalused kaugtöö tingimustes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse näitel“ eest, juhendaja Gerda Mihhailova

 

Tänukirjad I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele

 

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

Thomas Thombergile Hanna Bulgarini konkursitöö „Antiviraalsete õhu filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas

Indrek Mustale ja Mona Küütsile Sander Saarpere konkursitöö „Juhtimisliides pehmerobot-emakakaela õppevahendile“ juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia valdkonnas

Tamara Vorobjovale Mikk Kelderi konkursitöö „Faktorid, mis võivad mõjutada peensoole barjääri läbilaskvust ja meetodid selle määramiseks“ juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas

Jüri AllikuleAire Raidveele ja Richard Naarile Helen Halliku konkursitöö „Objektide keskmise asukoha eristamine“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas

Tiia Tulvistele ja Jane Kuperjanovile Irmeli Kokmanni konkursitöö „Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas

Ilona TragelileKülli Habichtile ja Reet Benderile Liisa-Maria Komissarovi konkursitöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

Ulrich Norbisrathile Eduardo Brito konkursitöö „Detsentraliseeritud asukoha tõendamise suunas“ juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia valdkonnas

Kelli Lehtole Keiti Liivase konkursitöö „Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas

Kärol Soidlale ja Kirsti Akkermannile Kadi Reintami konkursitöö „Häirunud söömiskäitumise arengutrajektoorid vanuses 11–16 aastat ja nende seosed häirunud söömiskäitumise riskiteguritega“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas

David Ilmar Lepasaar Beecherile ja Aigi Rahi-Tammele Robert Variku konkursitöö „Poliitilised tulevikuvisioonid ja revolutsiooni mõtestamine Tartu ajalehtedes 1905. aastal: Postimehe, Uudiste ja Nordlivländische Zeitungi analüüs“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

Rasmus Palmile ja Enn Lustile Riinu Härmase konkursitöö „Karbiidist sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struktuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas

Pablo Scodellerile ja Tambet Teesalule Anni Leplandi konkursitöö „Kasvajat toetavatele makrofaagidele suunatud täppisteraapia prekliiniline arendus, kasutades kolmiknegatiivse rinnavähi hiiremudeleid“ juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas

Viacheslav Morozovile Lelde Luige konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas

Enn Küngile Ilmar Tammisto konkursitöö „Aadel ja riigivõim Liivimaal 1634–1680“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

 

Tänukirjad peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele

Ago Rinkenile ja Leopold Partsile Tõnis Laasfeldi konkursitöö „Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas

 

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid

peahoone_suvel_otsevaade.jpg

Tartu Ülikool ootab Rahvusmõtte auhinna kandidaate