Autor:
Tartu Ülikooli geograafia osakond

Mikrokraadiprogramm "Ruumiline planeerimine ja keskkond"

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes on pädevad ruumiplaneerimise protsesse juhtima või kes osalevad planeerimisprotsessis mõnes teises võtmerollis (oma valdkonna ekspert). 

"Ruumiline planeerimine ja keskkond" täiendusõpe on kujundatud lähtuvalt kompetentsidest, mis on loetletud Eesti Planeerijate Ühingu koordineeritavas "ruumilise keskkonna planeerija" kutsestandardis. Programmiga antakse ruumiplaneerijale teadmised ja oskused kolmes valdkonnas - ühiskonnageograafia, keskkonnateadused ja geoinformaatika - ning protsessi koordineerimiseks vajalikud juhtimis- ja koostööoskused. Programm võimaldab tulevasel planeerijal seostada kohalikku ja regionaalset arengut adekvaatselt ühiskondlike suundumuste ja globaalsete keskkonnamuutustega ning toetab planeerijat digiplaneerimise oskustega.

 • Õppekeel:  eesti keel
 • Toimumisaeg:  02.09.2024 - 31.08.2025
 • Maht:  28 EAP-d
 • Hind:  1960 eurot
 • Toimumiskoht: Tartu
 • Õppevorm: põimõpe
 • Registreerumine: 3.06 – 21.08.2024
 • Lisateave: Kadri Leetmaa, kadri.leetmaa@ut.ee

Mikrokraadiprogramm "Ruumiline planeerimine ja keskkond" ühendab ruumiplaneerijale vajalikud teadmised ja oskused ühiskonnageograafia, keskkonnateaduste ja geoinformaatika alal. Valmistame ette üleilmse haarde ja kohaliku tunnetusega ruumiplaneerimise eksperte ja koordinaatoreid.

Täiendusõppijale sobiv ajakava: õpe toimub neljapäeviti ja reedeti. Õppeainetel on mugav veebitugi. Standardtunniplaan näeb ette 9 EAP mahus õpet sügis- ja 15 EAP mahus kevadsemestril (maht varieerub, sest õppeained toimuvad koos tasemeõppe üliõpilastega).

Seos tasemeõppega: valdav osa õppeainetest kuuluvad geograafia magistriõppekavasse ja toimuvad koos magistrantidega. Kui täiendusõppija soovib hiljem jätkata geograafia magistriõppes, arvestatakse läbitud aineid VÕTA programmi alusel.

Õppejõud: Ainete eest vastutavad õppejõud töötavad Tartu Ülikooli geograafia osakonnas professorite, kaasprofessorite, teadurite, dotsentide ja lektoritena ning neil on oma erialal doktorikraad. Õppeainetes osalevad kutsutud külalisõppejõududena ka praktikud.

Õpiväljundid:

1) oskab seostada koha arengut üleilmsete ühiskondlike ja majanduslike muutustega, mõistab koha rolli üleilmsetes kliima- ja keskkonnamuutustes;

2) oskab identifitseerida planeerimislahenduse leidmiseks tarvilikku andme- ja analüüsivajadust;

3) valdab ruumianalüüsi ja visualiseerimise võtteid ning on valmis eest vedama planeerimisalast innovatsiooni kaasaegses digitaliseeruvas ühiskonnas;

4) tunneb ruumiplaneerimise korralduslikku raamistikku Eestis ja mujal maailmas ning on valmis korraldama multi-distsiplinaarse planeerimismeeskonna tööd.

AinekoodÕppeaineEAPToimumisaegVastutav õppejõud
LOOM.02.065 Demograafia 32024/2025. õa kevadsemestrilKadi Kalm
LOOM.02.164Keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamine32024/2025. õa kevadsemestrilAlar Noorvee
LTOM.02.063Liikuvusanalüüs planeerimises32024/2025. õa kevadsemestrilSiiri Silm
LOOM.02.110Linnaplaneerimise projekt62024/2025. õa kevadsemestrilPille Metspalu
LOOM.02.122Loodusvarad ja nende säästlik majandamine42024/2025. õa sügissemestrilAin Kull
LTOM.02.062Rakendusklimatoloogia ja kliimamuutustega kohanemine62024/2025. õa sügissemestrilMait Sepp
LTOM.02.053Ruumiandmete analüüs62024/2025. õa kevadsemestrilRaivo Aunap
LTOM.02.038 Sotsiaalne ja ruumiline planeerimine62024/2025. õa sügissemestrilKadri Leetmaa
LTOM.02.015Tarkvara ArcGIS32024/2025. õa sügissemestrilKiira Mõisja 

 

Nii sügis- kui ka kevadsemestril on võimalus programmis ühe aine osas teha valik (sügissemestril saab valida kas aine LTOM.02.065 Sotsiaalne ja ruumiline planeerimine või LTOM.02.062 Rakendusklimatoloogia ja kliimamuutustega kohanemine; kevadsemestril saab valida kas aine LOOM.02.053 Ruumiandmete analüüs või LOOM.02.110 Linnaplaneerimise projekt).

Õppima saavad asuda vähemalt bakalaureusekraadiga täiendõppijad. 

Täiendõppele registreerimine on avatud perioodil 03.06-21.08.2024. 

Registreerumisel tuleb esitada:

 • kõrgharidust tõendavate dokumentide koopiad (mitme tunnistuse või kraadi korral kõik). Kui olete omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis, ei pea esitama kõrgharidust tõendavat dokumenti. 
 • motivatsioonikiri (kuni 500 sõna)
 • praktilise ruumiplaneerimise kogemuse kirjeldus (kuni 200 sõna)

Dokumentide vastavuse kontrollimise järel toimub kandidaatidega vestlus veebi vahendusel programmiga seotud ootuste kohta (vestlus pole hindamisprotsessi osa).

 

Registreeru mikrokraadiprogrammi