Mobiilsusuuringute labor

Mobiilsusuuringute labor tegeleb inimeste ruumilise mobiilsuse uuringutega. Uuritakse reisikäitumist, turismi, pendelrännet, sesoonseid rändeid ja keskkonnaseoseid.

Uurimistöös kasutatakse erinevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Töögrupi üheks kiiresti arenevaks uurimissuunaks on mobiiltelefonide positsioneerimisel põhinev metoodika, mis võimaldab ühiskonna ajalis-ruumilist käitumist ja inimeste tegevusruume senisest põhjalikumalt mõõta.

Töörühm on tänu mobiilpositsioneerimisel põhineva uurimismetoodika väljaarendamisele ja kogutud andmestikule maailmas tuntud. Tegeletakse passiivse ja aktiivse positsioneerimisega. Uurimismetoodikat rakendatakse mitmesuguste alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel, sealhulgas teostatakse planeerimisprojekte ja turismiuuringuid.

Mobiilpositsioneerimisest lähtuvat uurimismetoodikat rakendatakse mitmesugustes temaatilistes uuringutes:

 • linnageograafia, linnade areng ja inimeste ruumikasutus;
 • linnakeskuste kujunemine ja planeerimine;
 • loomemajandus ja loovad linnad;
 • IKT kasutus ja mobiilsed töökohad;
 • etniline segregatsioon;
 • turismigeograafia, üritus- ja kohaturundus;
 • keskkonnaplaneerimine ja keskkonnamõjude analüüs;
 • ökoloogilise jalajälje ja keskkonnamõju hindamine;
 • ressursikasutus ja metsamajanduse sertifitseerimine;
 • turismigeograafia ja kohaturundus;
 • sesoonsus, kliimategurid ja kliimamuutuste mõju inimtegevusele;
 • riskidele eksponeerituse hindamine ja riskianalüüs.

Mobiiltelefonidel põhinevate teoreetiliste, metodoloogiliste ja empiiriliste uuringute käsitlemiseks toimub iga kahe aasta tagant mobiilsusuuringute labori korraldatav konverents Mobile Tartu.

Vaata töörühma liikmeid siit.

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks